ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) b), c) és f) pontján alapulnak. Ennek megfelelően az adatkezelések részben az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben pedig az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges akként, hogy a jogszerűen felvett adatok kezeléséhez az érintetteknek hozzájárulniuk nem kell, tájékoztatásuk azonban nélkülözhetetlen – ezért  DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt. (székhely: 2030 Érd, Ürmös u 73.; adószáma: 24589378-2-13; cégjegyzékszáma:13-06-024160;elektronikus levelezési címe: gyongyi.deffend@gmail.hu) közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

 1. Az Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatokat a DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt. kezeli, és ez a cég felelős a személyes adatok kezeléséért.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve: DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt.

E-mail cím: gyongyi.deffend@gmail.hu

Postai cím: Cím:2030 Érd, Ürmös u. 73.

Képviseli: Deffend Gyöngyi ügyvezető igazgató

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk, bemutatjuk a www.gyongycoaching.hu oldal és DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt.   adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

 1. Adatkezelési tevékenységek

Fogalmak:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az www.gyongycoaching.hu oldalon az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük, a jogalap pontos megjelölésével:

 1. KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK

Az adatkezelés célja:

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges kérdéseket és a megfelelő tájékoztatást teljesíteni tudjuk, továbbá, hogy a szolgáltatás nyújtására történő bejelentkezést, szerződéskötést az érintett számára lehetővé tegyük.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Amennyiben közöttünk még nem áll fenn szerződéses jogviszony és levelezésünk az üzleti kapcsolat létrehozására irányul, úgy a szerződés megkötéséig (vagy a szerződéskötés elvetéséig) az adatkezelés a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az érintettel megkötendő szerződést megelőző lépésnek minősül. Szerződéses jogviszony fennállása esetén az adatkezelés a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az üzleti kommunikációval összefüggő, illetve azt elősegítő jogos érdeknek minősül.

Kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott név, e-mail cím, illetve az általa küldött üzenet tartalma, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában a látogató juttat el hozzánk.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fentiekben felsorolt személyes adatokat az érintettel történő szerződéskötés időpontjáig, szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig a szavatossági / jótállási idő végéig kezeli.

 1. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelően az igénybe vett szolgáltatást követően, a számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése alapján jogosult kezelni az alábbi személyes adatokat, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezéseivel.

A kezelt adatok köre:

Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban meghatározott személyes adatok nélkül Ön nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.

A szolgáltatásnyújtás céljából az Adatkezelő a következő adatokat gyűjti össze, dolgozza fel és tárolja:

 • vezetéknév és keresztnév
 • cím

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 1. Adatfeldolgozók

 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozási tevékenység:

A tárhely-szolgáltatást a Magyar Hosting Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; adószáma: 23495919-2-41; telefon: +36 1 700 2323; e-mail: info@mhosting.hu) látja el.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása alapján adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt. számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

 • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
 • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
 • Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog, különösen, ha már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez begyűjtötték őket korábban, függetlenül attól, hogy azokat illegálisan dolgozták fel vagy az Ön hozzájárulása alapján kerültek feldolgozásra, visszavonta a beleegyezést, és nincs más jogalap a feldolgozásukhoz,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben a gyongyi.deffend@gyongycoaching.hu  címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 1. Anonimizált adatok és „Cookie”-k

A www.gyongycoaching.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ún. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a www.gyongycoaching.hu használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A www.gyongycoaching.hu-n található további cookie-kal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

DE-KA-DUÓ Tanácsadó Bt.